Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2
Databoss: de besloten vennootschap Databoss Design B.V., kantoorhoudende en gevestigd te (5347 KD) Oss aan de Maaskade 1.
1.3
Dienst: De in de Overeenkomst overeengekomen dienst van Databoss (hieronder kan worden begrepen: het ontwikkelen en opleveren van de Resultaten, zoekmachine optimalisatie diensten, domeinnaamregistratie, hostingdiensten en aanverwante diensten met betrekking tot de online presentatie van de Klant).
1.4
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestatie.
1.5
Klant: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel de rechtspersoon met wie Databoss een Overeenkomst heeft gesloten voor de levering van de Dienst.
1.6
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Databoss en Klant op grond waarvan Databoss de Dienst levert.
1.7
Resultaten: de in de Overeenkomst overeengekomen resultaten van de Dienst (hieronder kan worden begrepen, de huisstijl, website, look&feel, of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie of rapporten).

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Databoss van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die Databoss geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van Overeenkomst in opdracht van Databoss door een derde aan Klant worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3
Databoss wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de Klant van de hand.
2.4
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling vast stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.5
Databoss is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Databoss zal de wijziging via de e-mail en / of via de Website bekendmaken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en Overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen en offertes van Databoss zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2
Overeenkomsten komen in de regel tot stand doordat het daartoe bestemd opdrachtformulier door Databoss en Klant is ondertekend. Mocht dit op enigerlei wijze uitblijven, dan komen Overeenkomsten tot stand doordat Databoss de door Klant verstrekte opdracht door middel van een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging aanvaardt, dan wel op het moment dat Databoss tot uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4: De Dienst

4.1
Databoss zal zich inspannen de Dienst met zorg en overeenkomstig de overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren.
4.2
Databoss kan niet garanderen dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst en/of de Resultaten danwel dat de Dienst en/of de Resultaten altijd juist en volledig zullen zijn, ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, noch dat gebreken altijd kunnen worden verholpen.
4.3
Opgegeven termijnen voor de levering van de Dienst of de Resultaten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Databoss en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.
4.4
Databoss is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst, zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens Databoss ontstaat.
4.5
Indien Databoss in het kader van de Dienst aan de Klant producten, diensten, software of andere materialen van derden ter beschikking stelt, kunnen voor wat betreft die producten, diensten, software of materialen de voorwaarden van die derden (in plaats van deze Algemene Voorwaarden) van toepassing zijn. Klant aanvaardt deze bedoelde voorwaarden van derden. De voorwaarden van deze derden zijn op de website van Databoss opgenomen en Databoss zal deze op verzoek aan de Klant toezenden.

Artikel 5: Oplevering en garantie

5.1
De Klant zal de uitvoering van een Overeenkomst (waaronder de Resultaten) direct, doch in ieder geval binnen acht dagen na de oplevering zelf controleren. Indien gedurende deze achtdaagse periode blijkt dat de Resultaten gebreken bevatten, zal Klant Databoss uiterlijk op de laatste dag van deze achtdaagse periode schriftelijk over de gebreken informeren. Databoss zal
zich naar beste vermogen inspannen de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, waarna een nieuwe oplevering volgt. Onder een gebrek wordt uitsluitend verstaan het niet voldoen van de Resultaten aan de door Databoss schriftelijk kenbaar gemaakte (functionele) specificaties.
5.2
De Resultaten zijn, automatisch, door Klant goedgekeurd, indien hij niet binnen acht dagen na de oplevering daarvan schriftelijk anderszins te kennen geeft.
5.3
De garantie van Databoss is beperkt hetgeen bepaald in artikel 5.1. De garantie vervalt indien en voor zover de fouten, gebreken of onvolkomenheden zijn veroorzaakt door:
– wijzigingen in de ter beschikking gestelde Resultaten of Dienst welke door Klant of namens Klant door een derde zijn verricht
– het gebruik van de Dienst of de Resultaten in combinatie met niet door Databoss ter beschikking gestelde producten of diensten; of
– het gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Dienst of Resultaten is ontwikkeld of is bestemd.

Artikel 6: Medewerking Klant

6.1
Klant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Dienst benodigde gegevens en informatie. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan alle content van klant welke nodig is om de Resultaten te ontwikkelen.
6.2
Klant staat ervoor in dat de in artikel 6.1 bedoelde informatie en gegevens juist en volledig zijn, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie en gegevens aan Databoss te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten. Klant staat er bovendien voor in dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig is. Klant vrijwaart Databoss volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Databoss eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
6.3
In het geval Databoss op de locatie van Klant werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van Databoss of van door Databoss ingeschakelde derden, in overleg met Klant, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
6.4
Klant staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en materialen en zal Databoss vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, het gevolg is van het handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.
6.5
Klant is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Databoss hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.6
Indien Klant in het kader van de Dienst gebruik moet maken van een gebruiksnaam en wachtwoord, dient zij deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord wordt vermoed, dient Klant Databoss direct op de hoogte te stellen, zodat Databoss de toegang tot de Dienst van Klant kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst dat via gebruiksnaam en wachtwoord van de Dienst wordt gebruikt. Databoss kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord.

Artikel 7: Prijzen en tarieven, meerwerk

7.1
Voor de levering van de Dienst betaalt Klant de overeengekomen prijzen. Alle door Databoss vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
7.2
Databoss is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen 1 (een) maanden na de bekendmaking daarvan in.
7.3
Onverminderd het voorgaande, is Databoss te allen tijde gerechtigd eenmaal per jaar haar prijzen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.
7.4
Indien in overleg met de Klant wordt afgeweken van de oorspronkelijke Overeenkomst, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor het meerwerk tegen de prijzen die gelden op het moment van uitvoering aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Medewerking Klant

8.1
Databoss verzendt haar (eerste) facturen uiterlijk op de overeengekomen datum van start van de uitvoering van de Dienst, dan wel een maand na de ondertekening van de Overeenkomst door Klant, al naar gelang zich het eerste voordoet. Tenzij anders overeengekomen, worden de periodieke vergoedingen steeds bij vooruitbetaling voldaan.
8.2
De Klant dient de facturen te betalen binnen de op de desbetreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een
betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
8.3
Indien de Klant enige factuur van Databoss niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Databoss, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
8.4
Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Databoss de vordering ter incasso uit handen geven. De Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €250,-.
8.5
Alle betalingen door Klant aan Databoss worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant. Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Resultaten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Databoss of diens licentiegevers.
9.2
De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Resultaten voor de overeengekomen doelstellingen en gedurende de duur van de Overeenkomst. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd.
9.3
De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Databoss de ter beschikking gestelde software, website, databestanden, of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
9.4
Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag Klant ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverseengineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de software te verwijderen of te omzeilen.
9.5
Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of eigendom uit de software, websites, databestanden of andere documenten en materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 10: Reclames

10.1
Alle bezwaren van de Klant tegen een factuur van Databoss dienen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Databoss te worden gemeld, waarna het gefactureerde bedrag als erkend geldt.
10.2
Indien de Klant van mening is dat de door Databoss geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant Databoss daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 30 (dertig) dagen na levering, dan wel 30 (dertig) dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming. Databoss kan naar eigen inzicht het gebrek oplossen.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1
Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
11.2
Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Databoss

12.1
Databoss is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Databoss.
12.2
De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan Euro 20.000,- (twintigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van
12.3
Onder directe schade worden uitsluitend verstaan:
– de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Databoss te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Databoss wel aan de overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Klant, verminderd met de besparingen; en
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.4
Iedere aansprakelijkheid van Databoss voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
12.5
Databoss is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

Artikel 13: Opschorting

Databoss is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Klant tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan wel indien Databoss gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Klant niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan Databoss toekomend recht. Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Databoss de opschorting opheffen.

Artikel 14: Duur en beëindiging

14.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van 12 maanden geldt. Daarna wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor een termijn van 12 maanden, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk uiterlijk twee maanden voor het einde van de lopende termijn wordt opgezegd.
14.2
Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
14.3
Databoss is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Databoss hierdoor schadeplichtig wordt jegens Klant, indien aan Klant voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Klant of indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd.
14.4
Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Databoss geleverde Diensten, tenzij Databoss ter zake van een bepaalde Dienst in verzuim is. Bedragen die Databoss voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
14.5
Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Klant het gebruik van de ter beschikking gestelde Diensten en retourneert hij alle exemplaren van documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 15: Varia

15.1
Voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.
15.2
Databoss is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.
15.3
Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.4
Geschillen tussen Databoss en Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
Versie: februari 2018